Regulamin wypożyczalni

Wynajmujący oświadcza,że nie będzie rozpowszechniał,udostępniał i wykorzystywał posiadanychdanych osobowych Najemcy.

1.Wynajmujący oświadcza,że jest właścicielem urządzenia/sprzętu

2.Wynajmujący oddaje w najem i do użytkowania Najemcy urządzenie opisane w punkcie "1".

3.Najemca będzie pracował wynajętym sprzętem zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.Najemca oświadcza,że zapoznał się z instrukcją obsługi urządzenia/narzędzia/sprzętu i zna zasady jego obsługi i eksploatacji.

5.Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody ( w tym też wypadki ) powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji wynajętego sprzętu/narzędzia/urządzenia.

6.Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi uwag i zastrzeżeń co do jego stanu techniczno-użytkowego.

7.Bez zgody wynajmującego nie wolno Najemcy udostępniać narzędzia/sprzętu osobom trzecim.

8.W przypadku stwierdzenia usterki narzędzia/sprzętu podczas eksploatacji,Najemca jest zobowiązany przerwać pracę i natychmiast poinformować o tym fakcie wynajmującego.

9.Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów napraw uszkodzeń wypożyczonego sprzętu powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub pracy pomimo oznak uszkodzenia.

10.Bez zgody wynajmującego Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw urządzenia(jego rozbierania,itp.)W przypadku stwierdzenia eksploatacji narzędzia/sprzętu pomimo oznak jego usterki lub samowolnej ingerencji ( próby demontażu,zerwania plomb,itp.) Najemcy w urządzenia/sprzęt,zobowiązuje się On do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wyceną,naprawą urządzenia/sprzętu.

11.W przypadku kradzieży lub zaginięcia sprzętu Najemca zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu kwoty podanej wartości urządzenia lub odkupienia nowego.

12.W kwestiach spornych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilno-prawnego.

15.Najemca winien zwrócić sprzęt WYCZYSZCZONY ,w niepogorszonym stanie technicznym,zgodnie z deklarowanym terminem zwrotu.

16.Minimalny czas wypożyczenia sprzętu to 2 godziny.

17.Wszelkie zmiany zaistniałe podczas trwania umowy wynajmu dotyczące ustalonego terminu zwrotu wynajętego sprzętu powinny być ustalane z Wynajmującym.

18.Najemca oświadcza,że zapoznał się z powyższymi ustaleniami/regulaminem i akceptuje je.

 

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).     

 

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy